Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества

Член на EFEE

ДЕЙНОСТИ

Разпространение на информация

Разпространение на информация и провеждане на редовни срещи на членовете на Асоциацията…

Развитие на отношения с организации

Развитие на отношения с международни и други национални организации…

Разработване на квалификационни програми

Разработване на квалификационни програми и участие в организацията на обучения, конференции, семинари и други…

Взаимодействие с институции

Взаимодействие с държавни, правителствени и неправителствени и общински органи и организации…

Разработка и разпространение на съвременен опит

Разработва, прилага и способства за разпространение на съвременен опит и методи в областта…

Заяви членство в БАПУВВ

Напред

ПОВЕЧЕ ЗА БАПУВВ

През 2010 година в гр. Варна беше основана неправителствената организация „Сдружение на производители на взривни вещества в България“ с основна цел подпомагане, насърчаване и защита интересите на своите членове, производители на взривни вещества.

Чрез своята дейност Сдружението допринася за развитие като създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с фирми, извършващи дейности в с взривни вещества. Съдейства за повишаване конкурентоспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация, създава контакти и си сътрудничи със сродни по цели международни организации.

Сдружението е член на

ЧЛЕНОВЕ НА БАПУВВ

Заяви членство

Напред