За БАПУВВ

През 2010 година в гр. Варна беше основана неправителствената организация „Сдружение на производители на взривни вещества в България“ с основна цел подпомагане, насърчаване и защита интересите на своите членове, производители на взривни вещества.

Чрез своята дейност Сдружението допринася за развитие като създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с фирми, извършващи дейности в с взривни вещества. Съдейства за повишаване конкурентоспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация, създава контакти и си сътрудничи със сродни по цели международни организации.

През 2019 г. Сдружението става член на Европейската Федерация на взривните инженери.

В края на 2019 г., на свое Извънредно Общо събрание, Сдружението направи промени в своя устав и наименование с цел разширяване обхвата на дейността и привличане на нови членове. Тази промяна дава възможност членове на Сдружението да бъдат и юридически лица, чиято дейност е свързана само с употребата на взривни вещества.

През януари 2020 г. е извършена пререгистрация в Агенцията по вписване на Сдружението с новото наименование – “Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества”.

Органите за управление на Асоциацията са Общото събрание, който е Върховен орган на Асоциацията и Управителният съвет, който е Управителен орган на Асоциацията.

Управителният съвет на Асоциацията се състои от 3 члена – юридически лица, представлявани от своите законни представители или изрично упълномощени от тях лица – членове на Асоциацията. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до пет години.

За периода 2020 2025 г. за Управителен съвет на Асоциацията са избрани:

  • „Ескана Инвест 96” АД, гр. Варна – председател

и членове:

  • „ВИА 2000” ООД, гр. София
  • „Никас” ООД, гр. София