ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА”

Управителният съвет  на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА”, гр. Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка чл.20  от Устава на дружеството свиква Редовно общо събрание на сдружението на 20.07.20120 година в 09.00 часа в офиса на дружеството: гр. Варна, ул. ”Архитект Петко Момилов” № 26, при следния дневен ред:

  • Приемане на годишен финансов отчет и доклад на УС на сдружението за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишен финансов отчет и доклад за дейността на УС на сдружението за 2019 г.
  • Освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 година.
  • Приемане на Работна програма, бюджет на сдружението и членски внос за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложените работна програма, бюджет на сдружението и членски внос за 2020 година.

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители.