Членство

Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове на Асоциацията, могат да бъдат:

 • 1. физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, производители, вносители и официални дистрибутори и извършващи дейности, свързани с употребата на взривни вещества.
 • 2. институции и организации, занимаващи се с образователна, научна и изследователска дейност, пряко свързана с производството и употребата на взривни вещества.

Участието в Асоциацията може да бъде под различни форми, като всяка дава различни права:

 • 1. Редовни членове – участват в Общото събрание на Асоциацията; те могат да бъдат избирани в управителните органи и имат право на глас в Общото събрание на Асоциацията.
 • 2. Асоциираните членове – участват в Общото събрание и работата на организацията с право на съвещателен глас и не плащат членски внос.

Лицата, извършващи дейности с взривни вещества, за да бъдат членове на Асоциацията следва да отговарят на следните критерии:

 • 1. да работят в областта на производството и употребата на взривните вещества или имат отношение към този вид дейност.
 • 2. Да споделят целите на Асоциацията и приемат неговия устав и Етичен професионален кодекс.
 • 3. Да имат доказан професионализъм, лоялност и морал при упражняване на своята дейност

Членовете участват в Асоциацията, чрез своите законни представители или изрично упълномощени от тях лица, с писмено нотариално заверено пълномощно.

Всеки член на Асоциацията, чрез своите представители има право:

 • 1. да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;
 • 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 • 3. да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;
 • 4. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
 • 5. да се ползува от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността му.

Членовете на Асоциацията, са длъжни:

 • 1. Да внасят ежегодно членския си внос в размер, по начин и в срок определен от Общото събрание.
 • 2. Да спазват Устава на Асоциацията и да работят за постигане на неговите цели;
 • 3. Да работят за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на неговия обществен авторитет.